Missie & Visie

Visie:
OBS Molenakker is een school waarin kinderen hoofdzakelijk in een vaste groep werken, want wij gaan uit van een pedagogisch klimaat dat bestaat uit veiligheid, relatie en  vertrouwen. Dat is voor ons de basis van leren, groeien en ontwikkelen. Dat uit zich in onze school door de manier waarop wij samenwerken, ondernemen en leren. Diversiteit in aanpak, werkvormen en groepssamenstelling zorgen voor een stevige basis. Bij dit leren vinden wij als basisschool dat onze opdracht ligt in het aanleren van basisvaardigheden die kinderen helpen gelukkig in het leven te staan. De basis bestaat naast de kernvakken rekenen, taal en lezen uit het leren samenwerken, communiceren en organiseren.  OBS Molenakker onderscheidt zich in onderwijs, waarin kwaliteit zich uit door  “elke dag een beetje beter” te worden. 
Samen 

Onze school is onderdeel van de maatschappij. Samen met de kinderen, ouders, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en de omgeving maken we school. Zo maken we het leren betekenisvol.
Ook leren kinderen bij ons op school door samen te werken.  

 
Veilige school 

Er heerst rust en veiligheid. Wij werken met basisgroepen en elke groep heeft één of twee leerkrachten. Zo creëren wij overzicht en structuur. 

 
Goede basis 

Onze kinderen zijn de toekomst. Om hiervoor een goede basis te leggen, brengen wij ze kennis en vaardigheden bij op het cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele vlak. 

 
Groei  

Met ons onderwijs sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van het kind. De kinderen hebben net als wij zicht op hun leerontwikkeling. We bieden ze ruimte voor talentontwikkeling. 


Leren leren 

Wij bereiden kinderen ook voor op de rest van hun leven door ze te ‘leren leren’. Hoe los ik een probleem op? Hoe communiceer ik met anderen en werk ik met ze samen? Hoe ga ik om met informatie? De leerkracht neemt bij dit proces een coachende rol in. 

  
Mede-eigenaarschap 

Kinderen denken na over hun eigen leerproces. Zij hebben zelf leerdoelen voor ogen en zijn hier samen met leerkrachten en ouders verantwoordelijk voor. 

Net als onze kinderen blijven wij ook in ontwikkeling. We zijn een lerende organisatie. 

Gebaseerd op deze kernwaarden komen wij tot de volgende slogan: 

Samen maken we school  


 
Cookie instellingen