School

Missie & Visie

  SAMEN MAKEN WE SCHOOL! Op OBS Molenakker groeien en ontwikkelen kinderen zich vanuit betrokkenheid en verbinding. Verbinding staat dan ook centraal: verbinding met jezelf, verbinding met elkaar en verbinding met de wereld om ons heen. Onze missie is om een rijke leeromgeving te bieden waarbij we, naast het werken aan taal, lezen, rekenen en leren leren, inzetten op een brede ontwikkeling voor onze kinderen. We leren kinderen kennis en vaardigheden aan die ze helpen om op een positieve en proactieve manier deel uit te maken van de maatschappij. VISIE OP HET PEDAGOGISCH KLIMAAT: ‘Jij hoort erbij en ik mag zijn wie ik ben!’ Dat is belangrijk op OBS Molenakker. Vanuit een positieve sfeer en een fijn leerklimaat leren we om goed te zorgen voor onszelf, de ander en de omgeving. Op deze manier voelt iedereen zich gezien en gehoord. Wij leveren een bijdrage aan de vorming van autonome en zelfredzame burgers. Dat betekent dat we een open en veilige omgeving creëren, waarin kinderen fouten durven maken, leren nadenken en leren keuzes te maken. De leerkracht biedt ruimte en geeft kaders waarbinnen kinderen kennis en ervaringen kunnen opdoen. Zo krijgen ze steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Om kinderen te voorzien in hun onderwijsbehoeften stemmen leerkrachten hun aanpak en handelen af op cognitief en sociaal-emotioneel niveau. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze kinderen zich mede verantwoordelijk voelen voor de sfeer, de omgang met elkaar en het materiaal. Om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bevorderen, stimuleren we kinderen om zelf oplossingen te bedenken. Dit doen we door het geven van feedback, middels ‘didactisch coachen’. VISIE OP SPELEN & LEREN: Op OBS Molenakker leren kinderen voor later en staan de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen hoog in het vaandel. Leerkrachten geven effectieve instructies waarbij de kinderen actief leren, van en met elkaar. OBS Molenakker biedt uitdagend en betekenisvol onderwijs aan waarbij activerende werkvormen worden toegepast. Kennis wordt actief verbonden aan datgene wat een kind al weet en wordt in samenhang met de verschillende vakgebieden aangeboden. We prikkelen de nieuwsgierigheid door met kinderen de maatschappij in te gaan en de maatschappij de school binnen te halen. Op deze manier besteden we veel aandacht aan burgerschap. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de ontwikkelbehoeften van het kind. Kinderen leren het best wanneer ze inzicht hebben in hun eigen ontwikkeling en hierop reflecteren en feedback krijgen. ‘Leren leren’ krijgt expliciete aandacht in het onderwijs en in ons didactisch handelen. Op deze manier kan iedereen zich optimaal ontwikkelen. Op school werken wij met projecten vanuit Jeelo. Dit staat voor ‘JE Eigen LeerOmgeving’. Alle projecten hebben de beleving van het kind en de directe leefomgeving als uitgangspunt. De pijlers van Jeelo ‘Samen leven’, ‘Samen werken’ en ‘Zelfstandig leren’ vormen de basis waarbinnen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, begrijpend lezen, natuur, techniek, sociaal-emotionele ontwikkeling, EHBO, verkeer, tekenen, handvaardigheid, muziek en drama geïntegreerd aan bod komen. VISIE OP BEWEGEN Op onze school is bewegen de norm: op naar een Beweegrijk! Naast de gymlessen worden de kinderen gedurende de dag gestimuleerd om te bewegen. Op deze manier zijn de kinderen actief en leren ze vanuit plezier en betrokkenheid. WIE ZIJN WIJ? WAT KUNNEN WE GOED? We zijn een openbare school. Iedereen is welkom vanuit de gedachte: ‘SAMEN maken we school!’ We geven goed onderwijs: kwaliteit en hoge opbrengsten bij de kernvakken. Kinderen leren in samenhang, door middel van projecten. We vieren onze projectdagen, zoals kermis, Sinterklaas, eindejaarsviering en carnaval. We onderscheiden ons in onderwijs waarin kwaliteit zich uit door ‘elke dag een beetje beter te worden’. UITGANGSPUNTEN BIJ DE VISIE Onderwijs dient om leerlingen op te leiden tot proactieve burgers voor de huidige maatschappij. De leerkracht ondersteunt door betekenisvolle ervaringen te bieden. De belangrijkste kennis bestaat uit kennis, vaardigheden, attitudes die de leerling een proactieve deelnemer aan de maatschappij maken. Leren gebeurt het best als een actieve houding van de leerling wordt gevraagd om zelf betekenis aan de te leren stof te geven. Evaluatie is gericht op de mogelijkheden van de individuele leerling en gaat na in hoeverre de leerling het maximale uit zichzelf haalt. DIT DOEN WE DOOR: het geven van effectieve instructie; integraal leren waarbij vakgebieden waar mogelijk aan elkaar gekoppeld worden; de inzet van afwisselende werkvormen, waarbij kinderen handelend bezig zijn; kinderen inzicht te geven in hun eigen ontwikkeling.        

Cookie instellingen