Ouders

Nieuwe leerlingen

Informatie voor nieuwe leerlingen en ouders Beste ouder, Allereerst welkom op onze school, fijn dat u een kijkje komt nemen op onze website! Op deze pagina kunt u allerlei informatie vinden die belangrijk is om te weten bij de aanmelding en start. Daarnaast vindt u praktische informatie over onze school. Vóór de aanmelding: Voordat nieuwe leerlingen worden aangemeld, vindt er een informatiegesprek plaats op school met Claudia Korsten ( c.korsten@eduquaat.nl ). De toekomstige leerling is hierbij van harte welkom. In dit gesprek krijgen nieuwe ouders algemene informatie over de school en kunnen zij alle vragen stellen. Ook vindt er een rondleiding plaats door de school. Na afloop is het mogelijk een inschrijfformulier te ontvangen. De aanmelding: Het inschrijfformulier kan worden afgegeven bij school of geretourneerd worden naar Claudia. Hiervan ontvangt u een ontvangstbevestiging. Als dit formulier verwerkt is door de centrale administratie krijgt u per post een bevestiging van inschrijving. Voor de start: Ongeveer 6 weken voor de 4e verjaardag neemt de leerkracht contact op met de ouders/ verzorgers van de nieuwe leerling. Tijdens dit contact worden onder andere de wenmomenten afgesproken. Dit zijn 2 dagdelen waarin het kind meedoet met de groep en zo kennis kan maken met klasgenoten, leerkrachten en de dagelijkse routines in de groep. Voor kinderen die instromen in groep 3 t/m 8 kan dan meteen een kennismakingsafspraak gemaakt worden met de leerkracht van de groep. Hierin kan afgestemd worden wat er nodig is om een fijne start op OBS Molenakker te realiseren. 

Kindcentrum

De diverse vormen van kinderopvang worden bij ons op school verzorgd door Humankind Kinderopvang en - Ontwikkeling. Graag verwijzen we jullie voor meer informatie naar een van onderstaande websites van Humankind Kinderopvang en - Ontwikkeling. Hoe wij als school verbinding maken met de peuteropvang en de voor- en naschoolse opvang leest u ook op deze pagina. Klik op de gewenste opvang voor meer informatie. Peuteropvang Kinderdagverblijf 4ME BSO High-Five HonkZes Kindcentrum OBS Molenakker   De kinderopvang, dat wil zeggen het kinderdagverblijf (KDV) voor kinderen van 0 - 4 jaar en de Buitenschoolse opvang  (BSO) voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, is onze samenwerkingspartner binnen ons Kindcentrum. Humankind Kinderopvang en -Ontwikkeling verzorgt de opvang. We hebben bewust gekozen voor deze organisatie: wij vinden elkaar in het feit dat we beiden  de pedagogische en educatieve kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan, en met liefde en aandacht elk kind zorgvuldig begeleiden in zijn/haar groei tot wie hij/zij zélf is.                                               Het kinderdagverblijf 4Me en BSO HighFive  (voor de groepen 1 t/m 3) delen met ons het pand aan de Oude Laarderweg 15. En sinds oktober 2017 is BSO  HonkZes voor de kinderen van de groepen 4 t/m 8 gevestigd in het pand van Molenakker 2.    Er is twee-wekelijks overleg tussen de locatiemanager van de kinderopvang en de directeur van OBS Molenakker. Zij stellen een jaarplan waarin de kindcentrum-brede activiteiten worden beschreven. Daarnaast is er regelmatig contact tussen een afvaardiging van de kinderopvang en van de school om te evalueren en nieuwe plannen te maken. Op die manier zorgen we er samen voor dat de overgang tussen kinderopvang en basisschool zo soepel mogelijk verloopt en zodoende de samenwerking geoptimaliseerd wordt.     Activiteiten zijn bijvoorbeeld: Peuters komen op bezoek in de kleutergroep: de juf leest voor. Of de juf doet een rekenles, de peuters doen mee. De pedagogisch medewerkers van de kinderopvang komen een les bijwonen in de kleutergroep. De juffen van de groepen 1-2-3 mogen een activiteit bij de kinderopvang bijwonen . Het nationale voorleesontbijt: van 0 t/m 12 jaar. Groep 3 gaat voorlezen bij de peuters. Eind groep 2 kinderen gaan voorlezen bij de peuters. Groep 8 komt een aantal middagen spelletjes doen bij de peuters. Nationale Rekendag wordt samen opgezet. Ontwikkelingsmaterialen worden over en weer geruild. Poppenkastvoorstelling voor de peuters/kleuters door de leerkrachten van de basisschool. Inhoudelijk bespreken ze de volgende zaken:  Ontwikkelingslijnen van taal en rekenen van 0  tot 6 jaar: de doorgaande lijnen, overlappingen, extra aanbod. Pedagogisch handelen, visies, interactieve vaardigheden en kernkwaliteiten.  Overgang van kinderopvang naar basisschool: warme overdracht, dat wil zeggen dat we in het belang van de ontwikkeling van het kind de belangrijkste zaken overdragen, zowel met een ontwikkelingsformulier als mondeling. De samenwerking met de BSO wordt ook geïntensiveerd: zo gaat een pedagogisch medewerker van de BSO structureel aansluiten bij het voorbereidend Jeelo-overleg. Hierin worden de projecten voorbereid, en project- activiteiten in onderwijstijd en vrije tijd op elkaar afgestemd. Zo vormen we steeds mee een eenheid: samen geven we invulling aan de ontwikkeling en doorgaande leerlijn van kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Ziekmelden en verlof aanvragen

Ziekmelden Kan uw kind niet op school komen wegens ziekte of andere reden, of bent u te laat? Meld uw kind absent bij de leerkracht via een bericht in "absenties" in het ouderportaal. Evt. kunt u ook bellen naar school, 0495-539067 Verlof Wilt u om een bijzondere reden verlof aanvragen voor uw kind(eren), dan bent u volgens de leerplichtwet verplicht dit aan te vragen bij de directeur van de school. Dit kan ook via een bericht in "Absenties/verlof" in het ouderportaal.  Verlof dient u minimaal acht weken voorafgaand aan de betreffende datum aan te vragen.   U kunt verlof aanvragen voor onderstaande richtlijnen.  Richtlijnen voor gewichtige omstandigheden: Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden. Voor verhuizing ten hoogste 1 dag. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 lesdagen. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad zonder kans op herstel, duur in overleg met de directeur of de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen). Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed en- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; Van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad ten hoogste 1 dag. Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders maximaal 1 dag. We kennen geen verlof toe in het geval van luxe-verzuim.  Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen: • goedkope vliegtickets; • omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; • één van de kinderen kan niet achterblijven; • oriëntatie op emigratie; • vakantiespreiding in den lande; • dienstrooster van werknemer.   Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.  

Cookie instellingen