Graag willen wij ons hier eerst even voorstellen: De Medezeggenschapsraad OBS Molenakker! (ook wel MR genoemd).

Dit jaar gaan wij weer allerlei onderwerpen bespreken betreffende school- en onderwijszaken.
De MR bestaat uit 3 ouderleden, en 3 personeelsleden.

De vergaderingen zijn openbaar, dus U bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen.
Als er onderwerpen zijn die U bespreekbaar wilt maken, neem dan contact op via de mail, of spreek ons persoonlijk aan.

Emailadres MR: mr.molenakker@eduquaat.nl  
 

 
Bovenste rij: Kitty Heijkers (lkr.), Osvaldo Gomes (ouder), Judith van de Berg (ouder),
Onder; Patrick Bekkers (lkr.), Ralph Stevens (ouder), Sanne Teeuwen (lkr.)
 

Wat is de medezeggenschapsraad (MR)?

De MR is opgericht op basis van de "Wet Medezeggenschap Onderwijs" en is een inspraak-orgaan. Op dit moment bestaat de MR uit zes personen; drie leerkrachten en drie ouders.

Wat doet de MR?

De school wordt bestuurd door het schoolbestuur. Het bestuur vertegenwoordigt het gezag. De MR vertegenwoordigt het personeel en de ouders. Zij heeft als taak om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en om bestuursvoornemens te beoordelen, steeds vanuit de belangen van het personeel en van de ouders en hun kinderen.

Hoe doet de MR dit?

Een reglement regelt de taken en bevoegdheden van de MR. Dit reglement kan iedereen op school inzien. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Soms heeft het bestuur advies nodig van de MR, soms instemming, afhankelijk van het onderwerp. De onderwerpen waarover advies of instemming moet worden verleend, zijn vastgelegd in het reglement. De bevoegdheden van ouders en leerkrachten in de MR zijn hierin soms verschillend.
De MR publiceert agenda's en (vastgestelde) notulen het ouderportaal. Alle ouders mogen MR-vergaderingen als toehoorder bijwonen omdat ze openbaar zijn. U bent van harte welkom.

Wat doet de MR nog meer?

Ons schoolbestuur bestuurt zeven scholen. Alle beleidspunten zijn van belang voor al die scholen. Dit heet schooloverstijgend beleid. Sinds 1997 is er een aparte MR voor deze zaken, gevormd door afgevaardigden van de zeven  MR-en: de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggen­schapsraad). Onze MR vaardigt één leerkracht en één ouder af naar de GMR.

Waarom een MR?

De MR vertegenwoordigt uw belang en dat van uw kind. Als u inspraak in bestuursbeslissingen belangrijk of nuttig vindt, aarzel dan niet om u kandidaat te stellen als er een vacature is. MR- werk valt niet erg op in het dagelijks schoolgebeuren, maar is wel belangrijk.
Als bestuursbeslissingen eenmaal genomen zijn, liggen ze vast. De MR zorgt ervoor dat het bestuur steeds weet wat er leeft onder personeel en ouders. Heeft u over geagendeerde onderwerpen een mening, aarzel dan ook niet die aan een MR-lid kenbaar te maken.


GMR Eduquaat,
 
Natuurlijk heeft Stichting Eduquaat ook een GMR.
Alle documenten, agenda's en notulen van de GMR kunnen jullie vinden op de site van Onderwijsstichting Eduquaat via de volgende link:

http://www.eduquaat.nl/GMR

 
“”

Powered by BasisOnline