SAMEN MAKEN WE SCHOOL
                                                                                                         
Agenda MR-vergadering dd. 28-06-2016
 
start vergadering; 19.30 uur; Molenakker 2
 
personeelsgeleding: oudergeleding:
directie:
 
Patrick Bekkers (secretaris)
Louis van Hoof (voorzitter)
 
Franco Figaroa
Judith van de Bergh
Jacques Franssen

 1    Opening.

•    Wie notuleert?
•    Toegevoegde agendapunten / ingekomen post?

 2    Notulen 17-03-2016, vaststellen. 

 3  Mededeling directie:

•    25 jaar Molenakker
•    Voortgang vacature nieuwe directeur
•    Schooljaar 2016/2017
•    Opvangklas / AZC
                
4    Samenstelling MR komend jaar

               
5    Ontwikkeling Wereld Oriëntatie (vervolg) 

6    Koersplan (zie bijlage) 

7   Ouderparticipatie


8    Rondvraag en sluiting